Snöröjning och sandning

Plogning av gator och vägar

Kommunens gator och vägar indelad i två olika klasser, prio 1 och prio 2. Det som skiljer de två klasserna åt är vid vilket snödjup som plogning ska starta. Gator och vägar inom prio 1 ska börja plogas vid ett snödjup på ca 6cm och var färdigställt inom ca två timmar. Inom prio 2 ska plogning starta vid ett snödjup på ca 10cm och vara färdigställt inom ca tre timmar.

Gator och vägar inom prio 1:

Plogning startar vid ett snödjup på ca 6cm och är färdigställt inom ca 2 timmar.

Robertsfors

 • Aseavägen
 • Idrottsvägen
 • Skolgatan
 • Inre ringvägen
 • Parkgatan
 • Stantorsgatan
 • Strandvägen till Storgatan
 • Runt busstationen
 • Busslingan till Sikeå

Ånäset

 • Idrottsvägen
 • Avloppsreningsverket
 • Runt busstationen

Bygdeå

 • Runt busstationen

Gator och vägar inom prio 2

Plogning startar vid ett snödjup på ca 10cm och är färdigställt inom ca 3 timmar. Till prio 2 hör övriga gator och vägar som inte är listade under prio 1.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Det är samhällsbyggnadskontoret som bedömer om det behöver sandas. Efter avrop från samhällsbyggnadskontoret ska sandning var gjord inom ca 2 timmar.

Skotta inte ut snö på gatan

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande på gator eller gångbanor. Vid utrymmesbrist måste snön köras bort.