Tillgänglighet

Om miljön är undermåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för personer som är i olika faser av livet såsom att en får barn och är i behov av barnvagn eller behöver rullator/rullstol. Kanske behövs kryckor under en period, förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser

Offentliga lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Exempel på hinder kan vara mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar. Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar och övervakar efterlevnaden av tillgängligheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Detta görs bland annat genom en granskning av tillgänglighetskraven i de bygglov som omfattar nybyggnationer och om- eller tillbyggnader.

Publika lokaler kan vara offentliga eller privatägda. Fastighetsägaren har ansvar för att lokalen (byggnaden) är tillgänglighetsanpassad enligt plan- och bygglagen och lagen om enkelt avhjälpta hinder (HIN).

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Samhällsbyggnadschef

Torsten Lindqvist

0934-141 04

torsten.lindqvist@robertsfors.se